نحوه سوخت رسانی به دیزل ژنراتور از تانکر اصلی

یکی از مواردی بسیار مهم نحوه سوخت رسانی به دیزل ژنراتور میباشد. این امر با توجه به اینکه گازوییلهای موجود در بازار دارای آب و مواد و ذرات معلق دیگر هستند بسیار اهمیت میابد. شاید در ابتدا این نکته در ذهن شما شکل گیرد که دیزل ژنراتور دارای فیلتر سوخت و نیز فیلترهای آب گیر هستند و دیگر نگرانی نیست! باید توجه داشته باشید که ظرفیت مخزن آب گیر فیلتر گازوییل بسیار محدود میباشد. همچنین فیلتر صافی گازوییل نیز دارای ظرفیت محدودی است. به همین دلیل هموارده باید نکات زیر را در نظر بگیرید.
- هرگز شیر گازوییل تانکر سوخت را از پایین ترین قسمت جهت مصرف دیزل ژنراتور نصب ننمایید. زیرا آب و املاح به دلیل سنگین بودن، همیشه در قسمت پایینی تانکر سوخت قرار دارند. همچنین برای رفع این مشکل یک شیر تخلیه در انتهایی ترین قسمت تانکر سوخت قرار دهید تا بتوانید هر چند وقت یکبار تانکر سوخت را از املاح و آب تخلیه نمایید.
- هرگز سطح سوخت در محل نصب تانکر سوخت نباید بالاتر از دیزل ژنراتور شما باشد. این امر سبب خرابی موتور سوخت شما میگردد که بحث ان در این زمان نمیگنجند.