پمپهای فشاری

این پمپ ها شیه به پمپ های مکشی می باشند ولی خیلی وسیع تر و گسترده تر از آن ها می باشند. زیرا علاوه بر نیروی مکشی در این نوع پمپ ها نیروی فشاری هم وجود دارد. در این پمپ ها سیال تحت فشاری بیشتر از فشار جو قرار گرفته و باعث حرکت سیال در لوله می شود.
در نوع یک طرفه این پمپ ها زمانی که پیستون پمپ به سمت پائین حرکت می کند باعث بسته شدن سوپاپ ورودی شده و آن وقت سیال از طریق سوپاپ خروجی خارج شده و به اندازه دلخواهی که برای پمپ تعیین شده است بالامی رود. پس حالا فهمیدیم که پمپ های فشاری داری دو سوپاپ هستند که یکی برای ورود و دیگری برای خروج سیال می باشد. ولی در پمپ های دیگر مجرای ورودی و خروجی وجود داشت. توجه کنید در بعضی مواقع برای پیستون از اصطلاح انگشتی استفاده می شود که به این معنی می باشد. پیستون ها شکل یک ملعب مستطیل کوچک را دارد که در سیلندر بالا و پائین می شود ولی در نوع انگشتی شکل خیلی بزرگ و کشیده تر از نوع پیستونی می باشد ولی عرض کمتری نسبت به پیستونی دارد. پمپ لوارا
پس زمانی که پیستون به سمت بالا حرکت می کند سیال وارد محفظه پیستون می شود وهنگام پائین رفتن پیستون سیال از طریق سوپاپ ها خارج شده.زمانی که پیستون هب سمت بالامی رود چرا سیال وارد محفظه پمپ می شود؟
زیرا در این هنگام یک خلاء نسبی در محفظه ایجاد می شود که موجب می گردد فشار جو بتواند سیال را با قدرت زیاد وارد سیلندر کند. در این موقعه سوپاپ خروجی بسته می باشد.
ولی همان طور که گفتم این پمپ ها بسیار وسیع هستند. نمونه دیگری از این پمپ ها قادر علاوه براین دو سوپاپ یعنی ورودی و خروجی دارای یک سوپاپ اضافی می باشند. چرا؟
زمانی سیال وارد سیلندر می شود. خوب حالا قرار است سیال خارج شود ولی وارد یک محفظه کوچک کنار محفظه خروجی شده و سپس بدون معطلی از سوپاپ خارج می شود. این عمل باعث می شود به سیال فشار بیشتری وارد شود.
زمانی که پیستون به سمت پائین حرکت می کند به آن کورس حرکت گویند. و زمانی که پیستون به سمت بالا حرکت می کند کورس تخلیه نامیده می شود.
منبع: اب نیرو