ژنراتور چیست؟

ژنراتورها انرژی مكانیكی تولیدی توسط شافت خروجی موتور را به الكتریسته تبدیل می نمایند. آنها می توانند سنكرون یا آسنكرون باشند.
ژنراتورهای سنكرون می توانند به صورت جدا از دیگر مولدهای نیرو و شبكه سراسری توزیع برق عمل نمایند.
این ژنراتور ها در زمانی كه شبكه قطع می شود به صورت جایگزین می تواند عمل نماید و حالت stand by دارد.
و ژنراتورهای آسنكرون فقط می توانند به صورت موازی با دیگر مولدهای نیرو عمل نمایندو معمولاً با شبكه سراسری توزیع برق موازی می شوند.( این واحد با قطع شبكه از مبدا دیگر قادر به كار نمی باشد.) بنابراین نمی تواندبه صورت standn by در مدار جایگزین شود. همچنین اتصال این ژنراتورها به شبكه سراسری ساده است. ژنراتور استمفورد
ژنراتورهای سنكرون با خروجی پایین تر از Kwe 200 معمولاً گرانتر از واحدهای آسنكرون و دلیل این مهم وجود تجهیزات كنترل، استارت و interface اضافی مورد نیاز برای این ژنراتورها است. به طور معمول برای خروجی های بالای kwe200 هم مزایای ژنراتورهای آسنكرون در برابر ژنراتورهای سنكرون ناچیز است ولی تمایل به استفاده از ژنراتورهای سنكرون در سیستم های تولید همزمان حتی در اندازه های خروجی كم، وجود دارد. ژنراتورهای گازسوز گرین پاور: از گاز طبیعی و گاز مایع برق تولید کنید.
منبع: گرین پاور