توربوشارژر (Turbocharger) چیست؟

یك توربین گاز كه بوسیله گازهای خروجی عمل كرده و یك كمپرسور هوا را می راند. دمای هوا در خروجی كمپرسور بالاتر 140-120 درجه سانتی گراد می باشد و چگالی آن بسیار پایین است، به عبارتی برای افزایش جرم هوا در داخل سیلندر (و در نتیجه جرم سوخت و افزایش قدرت موتور)، لازم است كه هوا قبل از اینكه وارد سیلندرها رود، خنك شود. در خروجی كولر دو نوع دمای هوا خواهیم داشت:

1ـ دمای پایین حدود 45درجه سانتی گراد
2- دمای بالاحدود90درجه سانتی گراد

دمای پایین ،قدرت خروجی بالاتر را نتیجه می دهد اما حرارت باز یافت شده غیر قابل استفاده خواهد شد زیرا دمای آب در خروجی كولر در حدود 35-30 می باشد. ژنراتور استمفورد
منبع: گرین پاور