راه اندازی موتورهای تکفاز آسنکرون

موتور تکفاز آسنکرون با راه انداز غیر خازنی( کلاجی):
در این موتور به غیر از سیم پیچ های اصلی یک سری سیم پیچ کمکی نیز قرار دارد که میدان مغناطیسی دیگری با فاصله زمان میدان مغناطیسی اصلی به وجود می آورد که باعث چرخش پرقدرت تر موتور می گردد. پس از اینکه سرعت موتور به 75 درصد سرعت اسمی رسید کلاج که تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز کار می کند به عنوان یک کلید عمل کرده و سیم پیچ کمکی را از مدار خارج می کند. موتوربرق استارتی

موتور تکفاز آسنکرون با راه انداز خازن موقت:
این موتورها دارای علامت اختصاری CSM می باشند. و دارای یک خازن الکترولیتی با ظرفیت حدود 200 الی 500 میکروفاراد است که با سیم پیچ کمکی به طور سری بسته شده و هردوی آنها با سیم پیچ اصلی موازی بسته می شوند. خازن و سیم پیچ کمکی یک اختلاف فاز و دو میدان مغناطیسی به وجود می آورد که باعث چرخش موتور می گردد. در این موتور نیز کلید گریز از مرکز سیم پیچ کمکی را از مدار خارج می کند.


موتور تکفاز آسنکرون با راه انداز خازن موقت و خازن دایم.( با علامت اختصاری TCM):
یکی از خازن ها پس از راه اندازی از مدار خارج شده و خازن دیگر در حالتی که با سیم پیچ کمکی سری می باشد در مدار باقی می ماند.


موتور تکفاز آسنکرون با راه انداز خازن دایمی(PSCM):
در این موتورها که دارای قدرت کمتری نسبت به موتورهای دیگر می باشد از یک خازن که با سیم پیچ کمکی سری بسته شده است استفاده شده و کلید گریز از مرکز ندارند بنابراین خازن به همراه سیم پیچ کمکی همیشه در مدار باقی است.