علت گرم شدن بیش از حد نقطه صفر ژنراتور جدید

اگر در مسیر نوترال تنها هارمونیک سوم جریان حضور دارد، سناریوی ارت فالت منتفی است و باید به دنبال علل دیگر گشت.
برای شکل گیری هارمونیک سوم جریان در نقطه نوترال ژنراتور، دو شرط اساسی وجود ولتاژ باقیمانده هارمونیک سوم و مسیر امپدانس پائین برای شکل گیری این جریان، لازم است. سیم پیچی ژنراتورها معمولاً با گام کسری دو - سوم جهت حذف هارمونیکهای مضرب 3 شار مغناطیسی پیش بینی می شوند. گام دو - سوم از سویی سبب کاهش ولتاژ منتج از شار مزبور می شود و از سوی دیگر سبب کاهش مولفه صفر امپدانس ماشین می گردد. از آنجا که امپدانس مسیر نوترال توسط یک مقاومت خارجی قابل توجه محدود می شود، می توان از تأثیر گام سیم پیچی بر امپدانس مسیر صرفنظر نمود. اما تأثیر آن بر هارمونیک سوم ولتاژ غیر قابل چشم پوشی است. در شرایط متفاوت امپدانسی برای ژنراتورهای مختلف همچنین بار گذاری متفاوت آنها ، ولتاژهای هارمونیک سوم متفاوتی روی هر ژنراتور شکل می گیرد که منتجه آنها سبب یک جریان هارمونیک سه دورانی بین مجموعه ژنراتورهای موازی می شود. ژنراتور استمفورد
لازم به ذکر است سازندگان مختلف ممکن است برای حذف هارمونیکهای مختلف ولتاژ در خروجی ژنراتور از گامهای سیم پیچی متفاوت استفاده کنند. لذا لازم است گام سیم پیچی ژنراتور جدید را چک فرمائید.