معیار بهترین نوع پمپ در سامانه های انتقال و تصفیه خانه های آب و فاضلاب

در طرح شبکه ی فاضلاب، آب باران وبه ویژه تصفیه خانه های آب وفاضلاب به طورمعمول احداث یک یاچند واحد تلمبه خانه به منظورمقاصدی همچون جلوگیری ازافزایش مخارج بنایفاضلابروها ومنهول های عمیق،لوله گذاری،تأمین ارتفاع لازم برای سرشکن کردن افت فشاروایجاد جریان ثقلی فاضلابدرواحدهای تصفیه خانه،انتقال ودفع لجن خام یا هضم شده و...ضروری است.برای اطّلاع کامل ازتلمبه زنی وامکان انتخاب مناسب ترین تلمبه درهرطراحیتعاریفی نظیرارتفاع مکش منفی و مثبت sh ،سرعت مشخّصه sN و...لازم است.پمپ انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی اخذ می کند و به سیالانتقال میدهدوبرای انتقال سیال به یک ارتفاع معین وجابجاییآندریک سیستم هیدرولیکاستفاده می شود.پمپ هارابرمبنای نحوهی انتقال انرژی به سیال،نحوه ی عملکردشان و...تقسیم بندی می نمایند که در مقاله ی حاضر به آنها توجّه شده است.دراین مقاله پمپ های مختلفمورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که در مواردی که بازده و سهولت در بهره برداری و نگهداری مورد نظر باشد در بین پمپ های سانتریفیوژنوع شعاعی آن مورد استعمال قرارمی گیرد.همچنینجلوگیری ازدرهم شکسته شدن توده های چسبیده ی لجن فعال برگشتی به حوض هوادهی که از نظر تصفیه ی زیستی فاضلاب حائز اهمّیت می باشد از محاسن تلمبه های پیچواراست.همچنین درپایان به راهکارهای لازم برای افزایش راندمان ونیز رفع مشکلاتی نظیر کاویتاسون وضربه قوچ اشاره شده است. پمپ آب خانگی