محاسبات سیم پیچی استاتور موتور

تعیین تعداد دو ر هر کلاف از سیم پیچی موتور و همچنین محاسبه ی قطر سیم مورد نیاز به یک سری اطلاعات نیاز دارد که در این اطلاعات بعضی از اصطلاحات خاص سیم پیچی به کار می رود:

1- گام قطبی
تعریف : تعداد شیارهای که بین مراکز دو قطب متوالی قرار دارند به عبارت دیگر گام قطبی سطحی از استاتور است که توسط یک قطب محاصره می شود.

2- گام سیم بندی یا گام کلاف گام کسری Yz=Yp-
تعریف : تعداد شیارهای که بین دو بازوی یک کلاف از سیم پیچی استاتور قرار می گیرد :
گام سیم بندی را گام کامل گویند Yp=Yz الف) اگر گام قطبی برابر گام کسری شود یعنی

ب ) اگر گام کسری کوچکتر از گام قطبی شود یعنی Yp کوچک تر از Yzگام سیم بندی را گام کسری
می نامند ، کسری سیم پیچی حداکثر یک سوم گام قطبی و حداقل یک شیار خواهد بود .

3- زاویه الکتریکی هر شیار
تعریف : زاویه الکتریکی هر شیار بیان کننده این است که هر شیار با شیار ماقبل خود چند درجه الکتریکی اختلاف دارد چون بین دو بازو ی یک کلاف 180 درجه الکتریکی اختلاف فاز وجوددارد
برای محاسبه ی زاویه الکتریکی هر شیار از رابطه ی استفاده می شود

4- زاویه ی مکانیکی هر شیار یا:
زاویه مکانیکی هر شیار از رابطه می آید.
سیم بندی یک طبقه استاتور الکتروموتور ها : اگر در هر شیار استاتور یک بازو از کلاف های سیم پیچی قرار بگیرد سیم پیچی را یک طبقه می نامند. الکتروموتور زیمنس

سیم پیچی یک طبقه موتورهای سه فاز به دو صورت انجام می گیرد :
1- سیم بندی یک طبقه با گام کامل ( به ازای زوج قطب )
2- سیم بندی با گام کسری ( به ازای قطب )

سیم بندی یک طبقه با گام کامل : در سیم بندی یک طبقه با گام کامل گام سیم پیچی با گام قطبی برابر است این نوع سیم پیچی را سیم پیچی به ازای زوج قطب انجام می شود.
در سیم پیچی به ازای زوج قطب تعداد گروه کلاف ها در هر فاز برابر نصف قطب است ، اگر تعداد گروه کلاف ها را در هر فاز با g نشان دهیم در سیم پیچی به ازای زوج قطب g=pخواهد بود
در سیم پیچی به ازای زوج قطب اتصال کلاف ها به یکدیگر از نوع اتصال نزدیک است در اصطلاح موتور سیم پیچ ها سر به ته و ته به سر می باشد.