نحوهٔ بدست آوردن مقدار مقاومتها از روی کد رنگی

نخستین نوار رنگی از سمت چپ به معنای یک عدد ویژه است . مثلا رنگ قهوه‌ای یعنی (۱) یا رنگ آبی یعنی (۶) این شماره را نوشته و شماره‌ای که نوار رنگی بعدی به ما نشان می‌دهد را نیز جلوی عدد نخست می‌نویسیم( این نوار بیان کننده شماره‌ی رقم دوم مقاومت است).

نوار رنگی سوم تعداد صفرهایی را که باید جلوی دو شماره‌ی قبلی گذاشته شود را مشخص می‌کند.

مثال : اگر نوارهای رنگی روی یک مقاومت از سمت چپ به ترتیب : نارنجی – قرمز –آبـــــی باشد. مقدار مقاومت چقدر است؟

ج: با توجه به جدول رنگهای یاد شده به ترتیب اعداد ۳ – ۲ و ۶ را نمایش می‌دهند پس:

مقدار مقاومت ۳۲۰۰۰۰۰۰ اهم می‌باشد.

تلرانس ( ضریب خطا): رنگ چهارم بیان کننده اندازه‌‌ی خطای یک مقاومت است . برای نمونه اگر این نوار به رنگ طلایی باشد اندازه‌ی خطای مقاومت ۵ درصد و اگر هیچ رنگی در نوار چهارم نباشد یعنی بی‌رنگ باشد خطای آن ۲۰ درصد و اگر نقره‌ای باشد مقدار خطای آن ۱۰ درصد خواهد بود. جدول زیر رنگها و رقم‌ها را نشان می‌دهد.

جدول رنگها و رقم‌ها

تلرانس رقم رنگ
----- ۰ سیاه
----- ۱ قهوه ای
----- ۲ قرمز
----- ۳ نارنجی
----- ۴ زرد
----- ۵ سبز
----- ۶ آبی
----- ۷ بنفش
----- ۸ خاکستری
----- ۹ سفید
۵٪ ---- طلایی
۱۰٪ ---- نقره ای
۲۰٪ --- بی رنگ