کنترل سرعت موتورهای القایی (ولتاژ-فرکانس)

سالهاست که نياز به کنترل توان الکتريکي سيستمهاي گردانندة موتور الکتريکي و کنترل صنعتي وجود داشته است. اين نياز، به توسعه سيستم وارد- ﻟﺌونارد منجر گشت تا ولتاژ dcمتغيري براي کنترل گرداننده هاي موتورهاي dcبه دست آيد. با پيشرفت الکترونيک قدرت و ساخت کليدهاي حالت جامد، اين امکان فراهم شده است که با چاپرهاي dc يا يکسو کننده هاي کنترل شده ولتاژ متغير dc ايجاد کرد. اين کنترل کننده هاي ولتاژ از سادگي و قيمت پاييني برخوردار هستند. موتورهاي dc نسبتاً گران هستند و به خاطر داشتن کموتاتورها و جاروبکها به سرويس و مراقبت بيشتري نياز دارند. با اين حال درايوهاي dc در بسياري از کاربردهاي صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرند. ساختار موتورهاي ac بر خلاف ساختار با تزويج ساده، داراي مشخصة شديداً تزويج شده، غير خطي و چند متغيري هستند. کنترل درايوهاي ac معمولاً نيازمند يک الگوريتم کنترلي پيچيده مي باشد که مي تواند بوسيلة ميکروپروسسورها و يا ميکروکامپيوترها به همراه مبدلهاي توان با سرعت کليدزني بالا انجام شود.

موتورهاي ac داراي چندين مزيت هستند:سبک بودن(20تا 40درصد سبک تر از موتورهاي dc معادل)، ارزان بودن و در مقايسه با موتورهاي dc به مراقبت کمتري نياز دارند. در کاربردهاي با سرعت متغير، آنها به کنترل فرکانس، ولتاژ و جريان نياز دارند. مبدلهاي قدرت، اينورترها وکنترل کننده هاي ولتاژ ac قادر هستند که فرکانس، ولتاژ و جريان را براي برآورده کردن نيازهاي درايو کنترل کنند. اين کنترل کننده هاي قدرت، که نسبتاً پيچيده و گران هستند، نياز به روشهاي پيشرفته کنترل فيدبک همانند مرجع نمونه، کنترل تطبيقي، کنترل حالت لغزشي و کنترل ميدان گرا دارند. با اين حال مزيتهاي درايو ac بيش از معايب آن است. الکتروموتور زیمنس