اجزای تشکیل دهنده بوسترپمپ

اجزاي اصلي مشترک بوسترپمپ دور ثابت و دور متغير عبارتند از:
مجموعه الکتروپمپ ها
بخش مکش
بخش دهش
شاسي اصلي
ساير اجزاي اصلي
بوسترپمپ هاي دور ثابت را تابلوي کنترل و فرمان دور ثابت منبع ديافراگمي و پرشر سوئيچ هاي حداقل و حداکثر فشار تشكيل مي دهند. در بوسترپمپ هاي دور متغير عبارتند از :تابلوي کنترل و فرمان دور متغير و پرشر ترانسميتر
الکتروپمپ
در اکثر قريب به اتفاق بوسترپمپ ها از الکتروموتور به عنوان موتور محرک پمپ استفاده مي شود. الکتروپمپ هاي يك بوسترپمپ كه به صورت موازي روي يك شاسي اصلي در کنار يكديگر قرار دارند مجموعه الکتروپمپ هاي يك بوسترپمپ را تشكيل مي دهند .مقدار توان مصرفي الکتروموتور بستگي به پمپ دارد.براي الکتروموتور بايد نوع عايق بندي مناسب را لحاظ کرد تا در مناطق مختلف و شرايط متفاوت جوابگو باشد .الکتروموتور از نظر مسائل ايمني (IP)نيز بايد قابل اطمينان باشد.
بخش مکش
بخش مکش بوسترپمپ شامل يك کلکتور لوله اي است كه به واسطه شيرآلات و اتصالات مورد نياز به مکش الکتروپمپ ها و خروجي مخزن ذخيره آب متصل مي گردد. شيرآلات و اتصالات اين بخش عبارتند از:
شير قطع و وصل
صافي
لرزه گير
فلنج
مهره ماسوره
بخش دهش
بخش دهش نيز مشابه يك کلکتور لوله اي است كه به وسيله شيرآلات و اتصالات لازم از خروجي الکتروپمپ به شبکه مصرف متصل مي شود.شيرآلات اين بخش نيز عبارتند از :
شير يكطرفه
لرزه گير
فلنج مهره ماسوره
کلکتور مکش و دهش
ورودي پمپ ها به کلکتور مکش متصل مي شوند و سيال از طريق اين کلکتور وارد پمپ ها مي شود .خروجي پمپ ها از طريق اتصالات و شير آلات و فلنجها به کلکتور دهش متصل مي شوند و سيال از طريق اين کلکتور خارج ميشود.در مصارف آبرساني کلکتور ها بايد گالوانيزه باشند تا از نظر بهداشتي مورد تائيد باشد. در سيستم هاي آتش نشاني کلکتور ها بايد از نوع بدون درز باشند و قادر به تحمل فشار بالا را داشته باشند.
شير فلکه
هنگاميکه بخواهيم يکي از پمپ ها براي تعمير يا به هر دليل ديگري از مدار خارج کنيم از شيرهاي فلکه براي قطع جريان سيال استفاده مي کنيم.معمولا براي ابعاد بزرگ از شير هاي چدني و براي ابعاد کوچک از شير هاي برنجي استفاده مي شود.
شير يکطرفه
براي جلوگيري از برگشت آب به پمپ و جلوگيري از صدمه رساندن ضربه قوچ احتمالي از شير يکطرفه استفاده مي کنند .
صافي
در بسياري موارد سيال مورد استفاده براي مصرف حاوي ذرات ريز يا اجسامي است که حتما بايد از ورود آنها به پمپ جلوگيري به عمل آيد تا به پمپ صدمه اي نرسد.بنابراين از صافي براي اين منظور استفاده مي شود در سيستم هاي آتش نشاني توصيه مي شود که براي هر کدام از پمپ ها يک صافي جداگانه در نظر گرفته شود تا در صورت بسته شدن يک خط بقيه پمپ ها به کار خود ادامه دهند.
لرزه گير
به دليل اينکه بتوانيم ارتعاش بوسترپمپ را به شبکه لوله کشي منتقل نکنيم از لرزه گير در کلکتور مکش و دهش استفاده مي کنيم هنگاميکه دبي خروجي از پمپ ها زياد شود ارتعاش در بوسترپمپ نيز زياد مي شود به همين دليل از لرزه گير بصورت جداگانه در هر خط بوسترپمپ يعني در ورودي و خروجي هر پمپ استفاده مي شود.
تابلوي برق و کنترل
تابلوي برق وسيله اي است که سيستم مکانيکي و الکتريکي را هماهنگ مي نمايند .و طراحي مناسب تابلو مي تواند نقش به سزايي در کارکرد مطلوب بوسترپمپ داشته باشد.تابلو هاي بر و فرمان بايد الکتروموتور ها و پمپ ها را از خطرات احتمالي نظير نوسانات شديد در شبکه برق و خشک کار کردن پمپ ها و غيره محافظت کنند.همچنين تابلو بايد از نظر ايمني نيز مورد تائيد باشد .وظيفه کنترلر (PLC)اين است که بوسترپمپ را طوري کنترل کند که در شبکه مصرف فشار و دبي مطلوب ايجاد گردد و استهلاک نيز در پمپ ها بطور مساوي تقسيم گردد. سيستم هاي بکار رفته در تابلوهاي فرمان و قدرت بوسترپمپ بايد امکانات مناسبي به شرح زير ايجاد نمايند :
مخزن ديافراگمي
آب سيالي است با درصد تراکم نزديک به صفر و بطور عملي غير قابل تراکم از آنجا که در خطوط پمپاژ همواره مي بايست تداوم جريان سيال برقرار باشد (Continuity) تا عمل ازدياد فشار و انتقال توسط پمپ انجام گيرد و با توجه به غير قابل تراکم بودن آب تا بخشي از سيستم پمپاژ بصورت ارتجاعي قابليت جذب انرژي بصورت فشار يا کشش را دارا باشد.مخازن ديافراگمي اين قابليت را دارند که آب را تحت فشار معيني ذخيره نموده و در صورت نياز دوباره آن را به سيستم باز گردانند.تحت فشار بودن دائمي سيستم پمپاژ مي تواند عملکرد صحيح پرشر سوئيچ (Pressure Switches) را نيز تضمين نمايد تحقيقات نشان مي دهد که وجود مخزن ديافراگمي در جلوگيري از بوجود آمدن تنش هاي بزرگ در اثر پديده ضربه قوچ آب نقش بازي مي کند .از طرف ديگر براي جلوگيري از ازدياد روشن و خاموش شدن پمپ ها سعي مي شود حجم مخزن ديافراگمي را قدري بزرگتر از حداقل مورد نياز براي نگهداري فشار انتخاب نمايند تا مصارف کوچک از محل ذخيره مخزن تامين گردد و سپس در صورت نياز به مقادير بيشتر آب مورد نياز تامين شده و ضمنا آب تخليه شده از مخزن نيز دو.باره جايگزين شود. هر چند اين وظيفه را مي توان به پمپ ژاکي نيز محول نمود تا مصارف کوچک را پاسخگو باشد اما به دلايلي که ذکر شد ترکيبي از پمپ ژاکي و مخزن ديافراگمي توصيه مي شود که باعث جلوگيري از روشن و خاموش شدن هاي مکرر پمپ هاي اصلي گردد.در بوسترپمپ هايي که از کنترلر براي کنترل کارکرد بوسترپمپ استفاده مي شود حجم مخازن ديافراگمي مورد نياز کمتر از حجم محاسبه شده خواهد بود زيرا کنترلر با برنامه ريزي صحيح مي تواند بخشي از عملکرد مخزن ديافراگمي را پوشش دهد. اين منبع به واسطه لوله يا اتصال قابل انعطاف به كلكتور دهش بوسترپمپ متصل مي گردد و فقط در بوسترپمپ هاي دور ثابت مورد استفاده قرار مي گيرد.
پرشر سوئيچ
در بوسترپمپ هاي دور ثابت از دو پرشر سوئيچ براي کنترل فشار حداقل و حداکثر سيستم استفاده مي شودومقدار محدوده فشار مجاز کاري بوسترپمپ را براي واحد کنترل با استفاده ازپرشر سوئيچ معين مي کنيم.
پرشر ترانسميتر
در بوسترپمپ هاي دور متغير براي کنترل کاملا ثابت فشار آب فقط يك پرشر ترانسميتر بکار مي رود.
مانومتر
براي اندازهگيري فشار ورودي بوسترپمپ فشار خروجي بوسترپمپ فشار تکتک پمپ ها از مانومتر استفاده مي شود.
اتصالات تبديلي و فلنجها
براي اتصال قطعات مختلف بوسترپمپ به هم از اتصالات و فلنج ها استفاده مي شود که بنا بر نوع و حجم بوسترپمپ از اتصالات و فلنجها ي جوشي يا دنده اي استفاده مي شود.
شاسي
براي يكپارچه نمودن بوسترپمپ مجموعه الكتروپمپ ها بخش مکش بخش دهش و تابلوي کنترل و فرمان بر روي يك شاسي اصلي نصب مي گردند.پمپ ها و الکتروموتورها بايد روي يک شاسي مناسب قرار گيرند تا از ارتعاش و حرکت آنها جلوگيري کند .مقاومت شاسي و نوع آن بستگي به وزن و حجم الکتروموتور ها و پمپ هاي مصرفي در بوسترپمپ دارد.
کوپلينگ
اگر پمپ و الکتروموتور با سيستم کوپلينگ در خارج از پمپ کو پله گردد براي اتصال پمپ به الکتروموتور نياز به کوپلينگ مي باشد اين کوپلينگ متناسب با قطر شفت الکتروموتور و پمپ است .استفاده از گارد کوپلينگ براي رعايت مسائل ايمني اجباري است. تمام قطعات بکار گرفته شده در بوسترپمپ بايد از نوع استاندارد بوده و استاندارد هاي مربوط به آبرساني و آتش نشاني در بوسترپمپ بايد رعايت شود .همچنين تمام قطعات بايد با ضريب اطمينان در نظر گرفته شده بتوانند فشار ايجاد شده توسط پمپ را تحمل نمايند.
منبع: اب نيرو