گیت X-Ray چیست

شایان ذکر است قبل از بیان هرمطلبی در خصوص دستگاه گيت بازرسی X-RAY یادآور گردیم که متخصصين و مسئولين حفاظت در ايران به دليل استفاده طولاني و مستمر از پيشرفته ترين انواع آن در طي سالهاي گذشته در زمره با تجربه ترين پرسنل استفاده كننده از سيستم هاي امنيتي به ويژه دستگاه هاي گيت X-RAY در جهان هستند لذا موارد تشریح شده ذیل بیشتر به منظور آشنایی هرچه بيشتر جنابعالي در خصوص مسائل مهم و قابل توجه سيستم گيت X-RAY ، بدون توجه به مدل و سازنده آن درج گردیده است .
متداول ترين سيستم براي بازرسي و كنترل لوازم همراه افراد در زمان ورود و يا خروج از اماكني است كه كنترل تردد در آنها ضروري ميباشد ، از قبيل : فرودگاه ها ، سالن هاي كنفرانس و سخنراني ، ورودي اماكن و ادارات دولتي ، مدخل ورودي دفاتر مقامات عاليرتبه ، خروجي انبارها و كارگاه ها و . . . . . اما با توجه به نام فنی آن (X-RAY ) همواره خطرزا بودن آن بیش از دیگر مسائل کاربردی آن مورد سئوال و توجه می باشد ، لذا قبل از تشریح نکات فنی این سیستم به بررسی خطرزا بودن یا نبودن آن می پردازیم ، تا بتوانیم بخشی از نگرانیهای ناشی از این مورد را برطرف نماییم .

پرتو Xچیست
اشعه X يك نوع تششع الكترو مغناطيسي است كه از بسته هاي پر انرژي ، به نام فوتون تشكيل شده است كه در محدوده طيف فرکانس الکترومغناطيس ، دارای طول موجي حدود ده به توان منهای هشت تا ده به توان منهای دوازده ميباشد كه بين اشعه ، ماوراءبنفش و اشعه گاما قرارگرفته است و با توجه به خصوصیات فیزیکی آن میتواند برای انسان مضر باشد اما نه هر مقدار از آن ، زیرا بطور طبیعی ما همواره در معرض دریافت پرتو Xهستیم که شرح کامل آن در این مختصر مقدور نیست