تفاوت ها و مزایا موتورهای بنزینی و گازوئیلی

اگرچه از نظر کارکرد دارای چرخه ای تقریبا یکسان می باشند ولی هرکدام دارای مزیت ها و تفاوت های نسبت به یکدیگر می باشند.
در این مقاله بر آن شدیم تا این تفاوت ها و مزایا را به اختصار برای شما بیان کنیم.

چرخه احتراق در موتور های بنزینی و گازوئیلی دارای ۴ مرحله می باشد :
۱. مکش
۲. تراکم
۳. انفجار
۴. تخلیه
تفاوت موجود بین موتورهای بنزینی و گازوئیلی از نحوه اشتعال سوخت در هر یک از موتورها سرچشمه می گیرد.
بنزین در دمای معمولی به راحتی میتواند تبخیر گردد و با هوا ترکیب شود. درنتیجه در صورت ایجاد جرقه در آن محیط به آسانی مشتعل می گردد.
از طرف دیگز گازوئیل نمیتواند به راحتی با هوا ترکیب شود. اما در صورتی که گازوئیل را با فشار زیاد به داخل هوا گرم اسپری کرد می توان آن را مشتعل ساخت.
از مطالب فوق میتوان این برداشت را کرد که در موتورهای بنزینی سوخت و هوا می بایست قبل از احتراق با یکدیگر مخلوط گردند اما در موتورهای دیزلی این عمل در هنگام احتراق رخ می دهد.

این تفاوت سبب شده است تا در موتورهای دیزلی از سوزن سوخت و در موتورهای بنزینی از شمع برای عمل احتراق استفاده گردد.
شاید برای شما این تفاوت سوال شده باشد که چرا موتورهای بنزینی از لرزش و صدای کمتری نسبت به موتورهای گازوئیلی بهره مند می باشند؟ این تفاوت به این خاطر است که عمل ترکیب سوخت و هوا در موتورهای بنزینی به آرامی صورت می گیرد و در پایان سیکل احتراق انجام خواهد شد ولی در موتورهای گازوئیلی به دلیل اسپری سوخت در هوا ، این تفاوت در زمان مشخصی صورت نمی گیرد و به همین دلیل نمی توان کنترل دقیقی بر روی آن داشت.
برای کاهش صدا و لرزش دستگاه ، موتورهای گازوئیلی از ساختار قوی تری نسبت به موتورهای بنزینی بهره مندند. این امر سبب شده تا موتورهای بنزینی به خاطر وزن کمتر در کاربردهای موبایل طرفداران بیشتری نسبت به موتورهای گازوئیلی داشته باشند. همچنین هزینه پرداختی در توان های یکسان برای موتورهای بنزینی نسبت به موتورهای گازوئیلی مقدار کمتری می باشد.
از آنجایی که در موتورهای گازوئیلی تنها هوا متراکم می شود، درنتیجه عمل خود احتراقی به دلیل عدم وجود ماده سوختی امکان پذیر نیست که این امر موجب آن می شود که هوا تا مقدار قابل قبولی متراکم گردد اما در موتورهای بنزینی به دلیل ترکیب سوخت و هوا این امر امکان پذیر نیست.
به میزانی که تراکم در موتور بیشتر باشد راندمان سوختی دستگاه نیز افزایش می یابد، به همین خاطر موتورهای گازوئیلی از راندمان سوختی بیشتری نسبت به موتورهای بنزینی بهره مندند. 
یکی از سوال های که همواره ذهن مصرف کنندگان موتور های بنزینی و گازوئیلی را به خود مشغول کرده این است که در صورت استفاده از بنزین در موتورهای گازوئیلی و بالعکس چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در صورت استفاده از گازوئیل در موتورهای بنزینی عمل احتراق صورت نخواهد پذیرفت ، درنتیجه موتور روشن نخواهد شد. این امر به دلیل آن است که گازوئیل به راحتی با هوا ترکیب نمی شود.
در صورت استفاده بنزین در موتورهای گازوئیلی عمل احتراق به صورت انفجار درون سیلندر صورت می گیرد که امری بسیار خطرناک بوده و باعث آسیب دیدگی جدی دستگاه و کاربر خواهد شد.