رابطه ي تبلیغات محیطی و حوادث رانندگی

امروز اکثر رانندگان در طول جاده ها و بزرگراهها، تابلوهاي تبلیغاتی (بخصوص تابلو LED روان و تابلو روان ) متعددي را می بینند که به علت توجه و خیره شدن به آنها تمرکز کافی براي رانندگی را از دست می دهند و این امر سبب شده که حواس پرتی به یکی از عمده علل افزایش خط در تصادف و برخورد وسایل نقلیه با یکدیگرمبدل شود. اگر راننده ها براي 5 ثانیه در حالی که با سرعت 90 کیلومتر در ساعت حرکت می کنند با نگاه به تابلو ال ای دی یا

تابلو روان دچارحواس پرتی شوند، نمی توانند 100 یارد یا بیشتر به جاده و راه توجه کنند و این زمان خیلی بیشتراز مدت زمان لازم براي وقوع یک حادثه است.تحقیقات دانشگاه ناتینگهام نشان می دهد که 50 % زمان رانندگی صرف توجه به عوامل مختلف کنار جاده می شود و تبلیغات حاشیه(بخصوص تابلو ال ای دی و تابلو روان ) باعث حواس پرتی می شود.در واقع بیلبوردها و تابلو ال ای دی ها در اکثر مواقع باعث انحراف چشم رانندگان از مسیر جاده می شوند که این موضوع در تابلو روان (بخصوص تابلو ال ای دی ) و تابلوهای دیجیتالی باقابلیتهاي انیمیشن و متحرك به دو برابر افزایش می یابد چرا که راننده علاقه مند به دنبال کردن تصویر تابلو ال ای دی است و مدت بیشتري به تابلو ال ای دی خیره می شود.

درسوال یک درپاسخ به جذابیت رنگ بندي تابلوها به ترتیب ، تابلو ال ای دی و بیلبورد باطراحی مناسب از طرف مخاطبین انتخاب شده اند.همچنین نتایج نظزسنجی حاکی از آن است که استفاده از حداقل رنگهاي تند و گرم واستفاده از سطوح بزرگ بارنگهاي سردبیشترمد نظر رانندگان بوده است چرا که دراین تابلوها (بخصوص تابلو ال ای دی و تابلو روان ) راننده از لحاظ بصري آرامش بیشتري داردو تابلو ال ای دی هایی که ازرنگهاي گرم درسطوح گسترده به یک اندازه مورد توجه بوده اندهمچنین نوشتارساده وسایز بزرگتر تابلو ال ای دی و تابلو روان خواناتر است .پرهیز از نوشتارطولانی و چند سطري در تابلو ال ای دی و تابلو روان موثرتراست