مزايای موتورهای پایه گازسوز Dedicated

اختلاط بهتر هوا با گاز طبيعي.
روشن شدن سريع موتور در هوای سرد.
يكنواخت سوزی مخلوط و ساييدگی كمتر قطعات و نوسانات سيكليك كمتر.
كاهش سر و صدا.
افزايش عمر مفيد روغن.
افزايش راندمان حرارتی (قابليت افزايش نسبت تراكم).
ضعيف سوز كردن موتور.
توليد گشتاور بالا در دور پايين و دامنه وسيع گشتاور متناسب با دور نتيجتاً گيربكس ساده‌تر.
كاهش NOX همراه با كاهش دمای احتراق در حالت ضعيف سوز.
توليد دوده ناچيز و كربن منواكسيد كم. ژنراتور استمفورد
قيمت سوخت و نوع سوخت و عدم نياز به مواد افزاينده جهت افزايش اكتان.
نكته: حداكثر رنج قابل قبول NOX در موتورهای گازسوز mg/m3.N 250 و O2 %5 می باشد كه توسط يك مؤسسة سوئدی ارائه شده است.

تبديل موتورهای بنزينی به موتورهای دو سوخته گاز و بنزين Bi Fuel
اگرچه تصميم‌گيری بر اين اساس شده است كه خودروهای موجود را در فاز اوليه جايگزينی سوخت به Bi Fuel تبديل شوند اما واضح است كه موتورهای بنزينی تحت اين شرايط با گاز طبيعی نقاط ضعف زير را دارا خواهند بود:

كاهش قدرت قابل توجه.
مصرف غيراقتصادی سوخت.
افزايش آلاينده‌ها.
كاهش قابل توجه عمر موتور.