ترانسهای ژنراتور در نیروگاه های تولید برق

در شبکه های الکتریکی گسترده ، جهت افزایش ظرفیت انتقال خطوط و تجهیزات الکتریکی لازم است ولتاژ کار سیستم افزایش یابد. از آنجا که ولتاژ تولیدی در ژنراتورها در رده ولتاژهای متوسط است می باید این ولتاژ به مقادیر بهینه ولتاژ شبکه افزایش یابند. این عمل در نیروگاهها توسط ترانسفورماتورهای اختصاصی ژنراتور اتفاق می افتد. ژنراتور استمفورد
همانطور که می دانید ، سیستمهای الکتریکی مورد استفاده ما تنها به شبکه سراسری محدود نمی شود. ما در صنایع گاهی ناچار به تولید محلی انرژی الکتریکی مورد نیاز فرآیندهای گوناگون هستیم. در این حالت سیستم الکتریکی مورد استفاده دارای ابعاد محدود است بنابراین امکان استفاده مستقیم از ولتاژ فشار متوسط تولیدی در بخش توزیع وجود دارد. با این حال استفاده از ترانسهای اختصاصی ژنراتور در این رده نیز مرسوم است.

آیا دلیل استفاده از این نوع ترانسفورماتورها در شبکه های کوچک تولید و توزیع برق را می دانید؟ آیا تنها دلیل استفاده از ترانسهای افزاینده در نیروگاه های بزرگ، افزایش سطح ولتاژ تولید شده توسط ژنراتورها است؟
عموماً جهت کاهش سطح اتصال کوتاه تکفاز در ژ نراتور ها که امکان وقوع آن هم وجود دارد ، نقطه نوتر ژنراتورها را با مقاوت بالا زمین میکنند در صورتیکه در شبکه های توزیع و انتقال به صورت معمول ما نیاز به شبکه زمین شده داریم بنابر این از ترانس جهت ایزوله نمودن دو شبکه استفاده می نمایند .