مقایسه انکودر و رزولور

برای فیدبک موقعیت و سرعت از هر دو وسیله انکودر و رزولور استفاده می کنند. بررسی شباهتها، تفاوتها و مشخصات هر کدام از این وسایل به مهندس طراح یا تعمیر کار ماشین آلات کمک می کند در طراحی و یا تعمیر و جایگزینی اجزای سیستم کنترلی به خوبی عمل کرده و نتیجه مطلوب را بدست بیاورد. در این مقاله به این تفاوتها و امکان جایگزینی این دو تجهیز با یکدیگر پرداخته شده است.
انکودر افزایشی چه تفاوتهایی با رزولور دارد. موتوربرق استارتی

انکودرها پالسهایی تولید می کنند که مشخص کننده یک گردش خیلی کوچک و جزیی است. در هر دور گردش نوعا از چند تا چند هزار پالس تولید می کنند. شمارش این پالسها موقعیت قرارگیری روتور را می دهد (و اگر در طی یک زمان در نظر بگیریم سرعت را نتیجه می دهد). و بررسی پیش و پس بودن کانال خروجی A نسبت به کانال B بیانگر جهت گردش است (نسبت به هم متعامد هستند).
رزولورها مجموعه ای از موجهای سینوسی/کسینوسی (ولتاژ آنالوگ) را تولید می کنند. که مشخص کننده موقعیت مطلق روتور در یک دور گردش است. این سیگنالها نوعا با استفاده از یک بورد واسط رزولور به سیگنال دیجیتال تبدیل می شوند.

سیگنال ورودی
انکودرها نوعا با یک ولتاژ DC ساده تغذیه می شوند.

ولتاژ تغذیه رزولور و انکودر
رزولورها بوسیله یک شکل موج سینوسی مرجع که اختصاصا برای تغذیه رزولور اختصاص یافته اند تحریک می شوند، این منبع تغذیه نوعا با یک ولتاژ DC ساده تغذیه شده است.
منبع: motordrive