موارد مصرف دیزل ژنراتور برق

به طور کلي از ديزل ژنراتور ها در دو حالت کلي استفاده ميگردد :

الف - در حالت اظطراري يا stand by

ب- در حالت دائم کار يا continues

حالت اظطراري به حالتي گفته ميشود که در آنجا برق شبکه موجود بوده و براي قطع موقت برق در شرايط اظطرار از ديزل ژنراتور استفاده ميگردد .
حالت دائم به حالتي گفته ميشود که برق شبکه به هيچ وجه موجود نبوده و تامين برق و توان الکتريکي تمام مصرف کننده ها بر عهده ديزل ژنراتور ميباشد . که ممکن است ديزل ژنراتور به صورت شبانه روز مشغول به کار بوده و فقط براي سرويس يا تعمير آن موقتا از فعاليت خود خارج گردد .

• طبقه بندي موتور ژنراتورها از لحاظ سوخت مصرفي به چه صورت ميباشد؟
ديزل ژنراتور هاي گازوئيلي
ژنراتورهاي گازي
ژنراتورهاي بنزيني
ژنراتورهاي بيو ديزل

• تقسيم بندي دستگاه از لحاظ سيستم خنک کاري به چه صورت ميباشد؟
موتور مکانيکي به دو صورت آب خنک و هواخنک موجود است.