پمپ سانتریفوژ

همانطور که قبلا بیان شد، توربو پمپ ها مهمترین دسته از پمپ های دینامیکی هستند. توربو پمپ ها ماشینهایی هستند که با دریافت انرژی مکانیکی و ایجاد حرکت چرخشی تولید انرژی هیدرولیکی نموده، انرژی پتانسیل و جنبشی سیال عبوری را افزایش می دهند. در این پمپ ها پروانه عامل انتقال انرژی مکانیکی محور به سیال می باشد. با توجه به پیشرفت تکنولوژی ساخت این پمپ ها، کاربرد آنها در صنعت فراگیر شده به نحوی که اغلب جایگزین پمپ های رفت و برگشتی شده اند. توربو پمپ ها را می توان بر اساس نوع حرکت سیال در داخل آن به سه دسته تقسیم بندی کرد:
پمپ های شعاعی (سانتیریفوژ کامل) Radial
در این پمپ ها سیال در جهت محور وارد پروانه شده و در جهت عمود بر محور از پروانه خارج می شود. موارد استفاده این پمپ ها دبی های کم و هد زیاد می باشد.
پمپ های مخلوط (نیمه سانتریفوژ) Mixed
در این پمپ ها سیال در جهت محور وارد پروانه شده و بطور مورب نسبت به محور از آن خارج می شود. موارد استفاده این پمپ ها در دبی و هدهای متوسط می باشد.
پمپ های محوری Axial
در این پمپ ها سیال در جهت محور وارد پروانه شده و در امتداد آن نیز خارج می شود. موارد استفاده این پمپ ها در دبی های زیاد و هد کم می باشد.