اجزاء موتورهای الکتریکی

ابتدا نگاهي به درون يک موتور برق الکتريکي ساده مي اندازيم. يک موتور ساده از 6 بخش تشکيل شده :
آرميچر
ذغال هادي
سوئيچ تغيير دهنده جهت برق
محور
آهن ربا
منبع برق DC
اگر شما تا بحال با آهن ربا ها بازي کرده باشيد، حتما دريافته ايد که قطب هاي همنام همديگر را دفع و قطب هاي غير همنام همديگر را جذب مي کنند. اين قانون بنيادين آهن رباها است. اگر شما دو ميله آهن ربا را خم كرده و به هم وصل کنيد ، بطورِيکه دو قطب N و S روبروي هم قرار گيرند و سپس يک الکترومغناطيس را بين آنها قرار دهيد، به همين سادگي يک موتور الکتريکي خواهيد ساخت

الکترومغناطيس بخش مهم يک موتور برق الکتريکي به حساب مي رود.
شما مي توانيد با پيچيدن 100 دور سيم حول يک ميخ و اتصال آن به يک باطري يک الکترومغناطيس درست کنيد. در اين صورت طبق قوانين فيزيک ، ميخ تبديل به آهن ربا مي شود، آن سر ميخ که به مثبت باطري وصل شده قطب S و طرف ديگر به قطب N تبديل مي شود.

حال اگر اين الکترومغناطيس را روي محوري بين آهن رباي نعلي شکل طوري قرار دهيم که قطب هاي همنام روبروي هم باشند، ( چون قطب هاي همنام همديگر را دفع مي کنند) اين الکترومغناطيس حول محور خود ، يک نيم دور مي چرخد تا قطب هاي غير همنام روبروي هم قرار گيرند. حال اگر بتوانيم کاري کنيم که دائما قطب هاي + و – متصل به باطري عوض شود ، الکترومغناطيس هم مدام دور محور خود خواهد چرخيد.
در موتورهاي الکتريکي پيشرفته تر، آرميچر جاي ميخ مثال بالا عمل مي کند. آرميچر، الکترومغناطيسي است که با پيچاندن سيم حول دو يا چند ميله فلزي، ساخته مي شود. سيم پيچي در آرميچر طوري ساخته شده است که حول محور عمودي قطع شود.

حال اگر باطري را توسط دو ذغال هادي (قرمز رنگ) به محور عمودي آرميچر متصل کنيم ، قطب هاي Nو S آهن ربايي در دو سر آرميچر ايجاد مي شود.

اگر آرميچر را بين آهن رباي نعلي شکل قرار دهيم، آرميچر يک نيم دور مي چرخد، ارتباط + و – باباطري عوض مي شود و قطب هاي آرميچر عوض مي شود. باز طبق قانون بنيادي، قطب هاي همنام همديگر را دفع مي کنند و آرميچر يک نيم دور ديگر ميزند.و با تکرار اين کار، آرميچر حول محور خود خواهد چرخيد.

بسته به نوع کاربرد، موتورهاي برق الکتريکي متنوعي ساخته مي شود.

الکتروموتورها از ‌ مهمترين‌ مصرف‌ کنندگان‌ انرژي‌ الکتريکي‌ در بخش‌هاي‌صنعتي‌، کشاورزي‌، خانگي‌، تجاري‌ و عمومي‌ بوده‌ و بطور متوسط در حدود 540 تا 60 درصد از برق‌ توليدي‌ کشور را مصرف‌ مي‌کنند.

موتورها انرژي الکتريکي را به انرژي مکانيکي تبديل مي کنند. الکتروموتور ها را مي توان به سه دسته تقسيم کرد.
موتور با قطب چاکدار
موتور هاي يونيورسال
موتور هاي آسنکرون