انباره اگزوز

انباره اگزوز یا صداگیر با افت فشار P = 8-9 mbar∆، برای جلوگیری از بوجود آمدن صدا (noise) در ژنراتورها بكار گرفته میشود، انباره بكارگرفته شده در سیستم باید طوری انتخاب شود كه افت فشار محاسبه شده در سیستم اگزوز، بیشتر از افت فشار مجاز كه در زیر توضیح داده خواهد شد، نشود. ژنراتور استمفورد

پس فشار مجاز گازهای خروجی (back Pressure):
محدوده مجاز افت فشار خروجی دقیقاً در خروجی گازها از مانیفولد در تمام موتورهای گازی به‌صورت زیر می‌باشد:
hpa 5-4 (ماكزیمم mbar 40 یا mm 400 ستون آب)
افزایش این مقدار به افزایش دمای گازهای خروجی، تنش حرارتی بالا، عدم توان خروجی كافی و مصرف بالای گاز منتهی می‌شود. افت فشار به میزان در هر mbar 6، كاهش راندمان و قدرت خروجی، همچنین افزایش آلاینده‌ها را به دنبال خواهد داشت.
نكته مهم: مونیتورینگ دائم فشار گازهای خروجی با عملكرد shut-down در مقدار mbar40 برای موتورهای گازسوز كه هم از مبدل حرارتی یا سیستم كنترل آلودگی استفاده می‌كنند، ضروری است.
به عنوان مثال محدوده مجاز پس فشار (افت فشار) برای موتورهای ساخت شركت MAN به صورت زیر می‌باشد:

موتورهای دارای توربوشاررژ : mbar 60 یا mm 600 هدآب
موتورهای تنفس طبیعی : mbar 40 (ماكزیمم)
موتور مورد استفاده در سیستم تولید همزمان موجود گاز طبیعی (بدون توربوشارژ)، مدل E2876 كه دارای ماگزیمم mbar 40 پس‌فشار می‌باشد.

اگر مقدار پس‌فشار از مقادیر بالا فراتر رود باعث افزایش دمای اگزوز و تنشهای حرارتی می‌شود. به همین منظور باید پس فشار اگزوز هموار محاسبه شود و اگر لازم بود، ابعاد جدیدی برای سیستم اگزوز در نظر گرفته شود. محاسبه پس فشار از آنجا مهم است كه می‌توان با اندازه‌گیری آن، مقدار آلودگی را هم كنترل نمود، چرا كه افزایش پس‌فشار از مقادیر مجاز پیش‌بینی شده باعث افزایش دمای اگزوز و نهایتاً افزایش Nox می‌گردد.

پیشنهاد می‌شود مقدار پس‌فشار درحین كاركرد موتور از مقدار ماكزیمم آن كمتر باشد، كه بطور استاندارد مقدار بهینه آن 75% مقدار ماگزیمم است (مقدار مجاز مناسب 30 = 40 × 75% می‌باشد.)

مقدار كل پس‌فشار در سیستم اگزوز از فرمول زیر محاسبه می‌شود:
nP = nPR . L + nPk . nk + nPs + Σ nPi
(پس‌فشار در اینجا همان افت فشار می‌باشد.)
nPR = پس‌فشار (افت فشار) به‌ازای یك متر لوله
L = طول لوله به متر
nPK = پس فشار (افت فشار)‌به ازای هر زانویی
nk =تعداد زانویی ها
nPs = افت فشار در انباره اگزوز
nPi = افت فشار در مبدل حرارتی، كاتالیست

اگر جدای از انباره اگزوز، اجزای دیگری مثل فیلتر، كاتالیست، مبدل حرارتی و... بر روی سیستم نصب شود، افت فشار آنها نیز باید مد نظر قرار گیرد.
منبع: گرین پاور