تقسیم بندی پمپ ها

پمپ دستگاهی است که انرژی مکانیکی را به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند و نتیجه آن افزایش انرژی پتانسیل ( فشار سیال عبوری از پمپ) و یا انرژی جنبشی (سرعت سیال و انتقال سیال) می باشد.
به صورت کلی پمپ ها به دو رده پمپ های دینامیکی و پمپ های جابجایی مثبت تقسیم می گردند. پمپ های دینامیکی پمپ هایی هستند که در آنها انتقال انرژی به سیال به صورت دینامیکی می باشد. پمپ لوارا
پمپ های جابجایی مثبت پمپ هایی هستند که سیال توسط آنها جابجا می گردد. به عبارتی تفاوت دو نوع پمپ اشاره شده در نحوه انتقال انرژی به سیال است. با مثال زیر می توان تمایز دو نوع پمپ فوق را نشان داد. فرض کنید قرار است تکه سنگی از سطح زمین به ارتفاع ١٠ متری منتقل شود. این عمل را می توان به دو طریق انجام داد: روش اول این است که با بستن سنگ به یک تکه نخ و چرخاندن و رها کردن ناگهانی آن سنگ به ارتفاع مورد نظر پرتاب کرد و در روش دوم می توان سنگ را از طریق جابجا کردن مثال استفاده از پلکان به ارتفاع ١٠ متری منتقل کرد. همانطور که ملاحظه می شود در هر دوروش انرژی خاصی به صورت پتانسیل به سنگ داده می شود ولی در روش اول به صورت دینامیکی (سرعت) ودر روش دوم به صورت جابجایی و در نهایت سنگ به ارتفاع مورد نظر منتقل شده است.

اطلاعات عمومي در مورد الكتروموتور تقسیم بندی پمپ ها
همانطور که درتقسیم بندی نشان داده شده در زیر آمده است هر کدام از دو رده پمپ دینامیکی و پمپ جابجایی مثبت در انواع مختلفی در صنعت وجود دارد.
* پمپ دینامیکی
1. توربو پمپها (سانتریفوژ)
پمپ جریان شعاعی
پمپ جریان مخلوط
پمپ جریان محوری
2. پمپ مخصوص انژکتور
* پمپ جابجائی مثبت
1. پمپ رفت و برگشتی
پمپ پیستونی
پمپ دیافراگمی
2. پمپ دوار
پمپ دنده ای
پمپ پره ای
پمپ پیچی
منبع» فامکو