شرح عمومي نقشه تحريك ژنراتور نيروگاه واحد بخار

در روتور كمي پس ماند مغناطيس وجود دارد كه اين پس ماند براي توليد ولتاژ ژنراتور كافي نمي باشد . لذا توسط يك ولتاژ مستقيم بوسيله مدار فيلد فلاشينگ به روتور داده مي شود . از طريق مدار فيلد فلاشينگ ولتاژ خروجي خروجي ژنراتور تا درصد 70 ولتاژ نامي آن بالا مي‎رود.
از طريق منبع 380 ولت متناوب و فيوز F090 و ترانس T090 با نسبت تبديل 27/(500-400) ولت و فركانس 50 هرتز با اتصال yd5 به پل يكسو كننده ديودي G090 و كليد Q001 , Q002 ولتاژ تحريك را تأمين مي كنيم .
از صفر درصد ولتاژ نامي تا 30 درصد ولتاژي نامي به صورت مستقل مدار فيلد فلاشينگ و 30 درصد ولتاژ نامي تا 75 درصد ولتاژ نامي تريستور و مدار فيلد فلاشنيگ با هم وظيفه تحريك را به عهده مي گيرند .
پس از مدتي كه در خروجي ژنراتور ولتاژ متناوب توليد شد ، از 30 درصد ولتاژ نامي به بعد مسير فيلدفلاشنيگ توسط كليد Q002 قطع شده و تريستورها تأمين ولتاژ تحريك مورد نياز را بعهده مي گيرند .
بعد از 30 درصد ولتاژ نامي ولتاژ تحريك از ولتاژ خروجي ژنراتور گرفته مي شود و بوسيله ترانس تحريك T001 با نسبت تبديل (58/0 / 21) كيلو ولت با اتصال Yd5 به ورودي تريستورها داده و توسط تريستورها به ولتاژ مستقيم تبديل مي گردد .
ولتاژ مستقيم از خروجي تريستورها به زغالهاي روتور داده مي شود .
مدت زمان لازم براي اينكه ولتاژ ژنراتور به 70 درصد ولتاژ نامي برسد 2 تا 3 ثانيه است اگر ظرف مدت 10 ثانيه پس از وصل بريكرهاي Q002 , Q001 ولتاژ خروجي ژنراتور به 70 درصد ولتاژ نامي نرسد سيستم حفاظتي تحريك آلارم مي دهد .

بالاي هر كمد تريستور يك فن خنك كننده قرار دارد كه با برق 380 ولت متناوب كار مي كند و همچنين در كنار فن يك صفحه فلزي قرار دارد كه به ميكروسوئيچ متصل است .
در صورتي كه فن از مدار خارج شود صفحه فلزي كه در اثر فشار هواي فن بالا رفته بود پايين مي آيد و سبب عمل كردن ميكروسوئيچ شده و سيستم آلارم مي دهد.
اگر يك فيوز تريستور S.C.R از يك كمد و يك فن از كمد ديگر از كار بيفتد در اين صورت از چهار كمد S.C.R دو كمد از مدار خارج شده و ژنراتور تريپ مي كند . ژنراتور استمفورد
يك مقاومت متغير R001 كه توسط بريكر R001 به مدار مي آيد بدين صورت كه قبل از قطع تيغه هاي بريكر مقاومت R001 به مدار مي آيد . مقاومت مربوط براي تخليه جريانی که در سيم پيچهاي روتور ذخيره شده است استفاده مي گردد . در صورت عدم استفاده از مقاومت براي تبديل جريان الكتريكي به گرما جرقه در دو سر سيم پيچها ايجاد مي شود كه موجب آسيب ديدن كليدها مي گردد . در صورتي كه مقاومت R001 به هر علتي به مدار نيايد از مقاومت R002 و يك گرمكن F001 استفاده مي شود . در صورتي كه R001 عمل نكند R002 توسط كليد F001 به مدار آمده و موجب تبديل انرژي الكتريكي به گرمايي مي شود .
يك مقاومت شنت R003 ، 4000 آمپر ، 150 مگاولت از جنس مانگانين براي دستگاه اندازه گيري جريان (P001) استفاده مي شود كه جريان بدون هيچ افتي عبور مي دهد .
يك ولت متر براي اندازه گيري ولتاژ تحريك به دو سر خروجي تريستورها وصل شده است دو فيوز نيز براي حفاظت ولت متر و يك نمونه از جريان و ولتاژ اندازه گيري شده براي قرائت نيز به اطاق كنترل برده مي شود .