رله محافظت از لغزش قطب در ژنراتورهاي سنكرون

ازآنجا كه سيستم قدرت از گستردگي خاصي برخوردار مي باشد و نيروگاه نيز از مهمترين بخش هاي آن مي باشد از طرفي ژنراتور يكي از قسمت هاي اصلي در سيستم قدرت بوده ، بطوريكه اختلال در كار عادي آن باعث واردآمدن خسارات به سيستم و خودآن خواهد شد لذا حفاظت از ژنراتور در برابر صدمات احتمالي وارده در مرتبه بالايي قرار دارد . لغزش قطب و جريان مولفه منفي از جمله اين پديده ها به شمار مي آيند چرا كه در زمان به وقوع پيوستن لغزش قطب ژنراتور را در معرض نوسانات شديد گشتاور همراه با تغييرات وسيع جريان ولتاژ و ضريب قدرت قرار مي دهد و تلفات اضافي ناشي ازجريان مولفه منفي باعث افزايش حرارت و برافروخته شدن سطح روتور خواهد شد كه در نتيجه ژنراتور را در معرض آسيب قرار مي دهد. اثرات ناشي ازگشتاور ضرباني بوجود آمده و تنشهاي ناشي از آن بقدري شديد است كه لازم مي باشد در طول اولين سيكل لغزش ژنراتور از مدار خارج شده و مسئله خسارت احتمالي به آن نيز مورد توجه قرار مي گيرد . الکتروموتور زیمنس