اساس کار پمپ انژکتور اسیابی با توجه بمدار هیدرولیکی

سوخت توسط پمپ اولیه از باک تا فیلتر و از انجا به پمپ تیغه ای هدایت می شود سپس با فشار زیادتر به دو مدار موازی تقسیم می گردد
الف) سوپاپ تنظیم فشار
ب) سوپاپ اندازه گیر مقدار سوخت
طرز کار سوپاپ تنظم فشار در پمپ انژکتور اسیابی
وظیفه این سوپاپ تنظیم کردن فشار مورد احتیاج در مدار هیدرولیکی است سوپاپ دارای یک پیستون و یک فنر است که فنر تمایل دارد پیستون را بطرف پایین فشار داده و مدار خروجی سوپاپ را مسدود نماید

تنظیم حداکثر سوخت تحویل شده در پمپ انژکتور اسیابی
برای تنظیم مقدار سوخت ارسال شده میتوان کورس پلانجرها را تغییر داد به این منظور روی روتور صفحه شکافداری وجود دارد که دارای دو شکاف خارج از مرکز می باشد هر گاه این صفحه در جهت عقربه های ساعت چرخش کند اجازه حرکت بیشتر به کفشکهای داده شده و کورس مفید پلانجر افزایش یافته و مقدار تحویل سوخت نیز بیشتر می گردد. 
منبع: پمپاژ