انواع گیت های ضدسرقت فروشگاهی

سه نوع گیت  فروشگاهی ضدسرقت وجود دارد. نوع اول، فرکانس رادیویی یا RF سیستمی است که با نصب یک آنتن در ورودی فروشگاه عمل می کند. آن یک میدان الکترومغناطیسی با فرکانس پایین در اطراف خود بوجود می آورد. زمانی که تگ یا لیبل وارد این میدان می شود باعث می شود آنتن آژیر بکشد.

نوع دوم، مغناطیس صوتی یا AM سیستمی است که مشابه سیستم RF عمل می کند اما زمانی که تگ یا لیبل وارد میدان می شود آنتن لرزش پیدا می کند. نوع سوم، الکترومغناطیسی یا EM سیستمی است که مشابه سیستم RF عمل می کند اما از جزء متفاوتی از طیف الکترومغناطیسی برای انتقال پیام استفاده می کند.

آنتن انتقال دهنده، سیگنالی با فرکانس مشخص می فرستد و آنتن دریافت کننده منتظر می ماند و به یک تگ با فرکانس معین که به دامنه ردیابی وارد شده گوش میدهد. چنانچه تگ فعال به دامنه ردیابی وارد شود، سیگنالی به آنتن دریافت کننده که فرکانس متفاوتی را تشخیص می دهد می فرستد و آژیر به صدا در می آید.