بررسي فني و اقتصادي بازده انرژي موتورهاي الكتريكي

موتورهاي الکتریکی مهم ترین نوع بار در شبکه الکتریکی می باشند که در بسیاري از کشورها بیش از نیمی از انرژي الکتریکی را مصرف می کنند . در صنایع نزدیک به دو سوم تقاضا و مصرف انرژي الکتریکی توسط موتورهاي الکتریکی انجام می شود ، بنابراین انتخاب صحیح موتورها و بارها می تواند منجر به صرفه جوئی هاي قابل توجهی در میزان تقاضا و مصرف انرژي الکتریکی گردد . در این گزارش به بررسی فنی و اقتصادي بازده موتورهاي الکتریکی مستقر در سالن بدنه سازي ایران خودرو پرداخته و نتایج حاصل به کل مجموعه ایران خودرو تعمیم داده شده است . ابتدا با توجه به اطلاعات برداشت شده ، موتورهاي الکتریکی واحد از نظر تنوع و توان ، مورد بررسی قرار گرفته و دسته بندي گردیدند ، سپس با توجه به ساعات کاري موتورها ، سیکل کاري آنها تعیین شده است ، آنگاه اندازه گیري پارامترهاي الکتریکی و سرعت موتورها انجام شده که از روي آنها ، میزان بار و در نهایت بازده موتورهاي الکتریکی مورد مطالعه تعین گردیدند . با توجه به مقادیر بدست آمده براي بازده موتورهاي الکتریکی مورد نظر و مقایسشه آنها با مقادیر استاندارد در بازده موتورهاي با بازده بالا ، پتانسیل هاي صرفه جوئی موتورهاي واحد ) و مقادیر تعمیم یافته به کل واحد( چه از بعد مصرف انرژي و چه از بعد اقتصادي تعین گردیدند . الکتروموتور جمکو