سلول سوختی

سلولهای سوختی، انرژی شیمیایی هیدروژن و اكسیژن را بدون نیاز به احتراق یا كار مكانیكی مستقیماً به الكتریسته تبدیل می نماید. در سلول سوختی، هوا، سوخت واكسید كنندها به طور مداوم به سلول خورانده می شوند. تمام سلولها ی سوختی بر اساس اكسید اسیون هیدروژن عمل می نمایند. هیدروژن استفاده شده می تواند از منابع مختلفی نظیر گاز طبیعی، پروپان، زغال سنگ و منابع قابل باز یافت نظیر بیوماس، الكترولیز، باد و انرژی خورشید بدست آید.
یك سلول تنها می تواند تا حدود 1 ولت انرژی تولید نماید و به منظور تولید انرژی كافی چندین سلول به صورت سری به یكدیگر متصل می شوند.

اگر منبع هیدروژن گاز طبیعی باشد، آلاینده ها ناچیز و جزئی می باشد:
0.045 ppm NO x , 2 ppm CO , 4 ppm HC
بنابراین سلول سوختی تركیبی از مزایای زیست محیطی و كار آیی برای یك سایت cogeneration خواهد بود .

رادمان بالا با سایز كوچك مطابقت ندارد وعملا راندمان بالا دربارهای پایین صادق است.
تعداد بخش های محرك كمتری موجود است. ژنراتور استمفورد
سلولهای متفاوتی تا بحال تولید و بهبود بخشیده شده كه خصوصیات هر كدام متفاوت است، بدین معنی كه دمای عملكرد، گرمای قابل دسترس، تلورانس باسیكل حرارتی،power density، تلورانس در میزان نا پاكی سوخت و غیره می تواند در هر نوع تاثیر گذار باشد. هر كدام از این سیستم های در مراحل تحقیق وتوسعه بوده و بعضی هنوز از آزمایشگاهها خارج نشده اند .
منبع: گرین پاور