موتورهای احتراق جرقه ای

راندمان شفت خروجی در این موتورهاكمی پایین تر در حدود 27 تا 35% وتوان خروجی درماكزیمم مقدار خود به mwe 2، و اگر از اتاقك احتراق اولیه (سیستم پیش احتراق) استفاده كنند این مقداربه mwe 3 هم می رسد. (این كار مستلزم اینستكه مخلوط استوكیومتریك موجود باشد.) به موتورهای كوچك از این نوع كه مجاز به استفاده از این اتاقك احتراق اولیه نمی باشند، موتورهای احتراقی باز (open-champer) گویند. ولی موتورهای احتراق جرقه ای كه از اتاقك اولیه استفاده می نمایند، دارای راندمان شفت در حدود 44% می باشند كه دقیقاً با مقدار آن در موتورهای دیزل برابر یا بیشتر است. ژنراتور استمفورد

به علت وجود پدیده ضربه (Knocking)، توان خروجی موتورهای احتراق ـ جرقه ای كمتر از دیزل ودرحدود 83% موتورهای دیزل می باشد. این موتورها برای سیستم های كوچكتر و ساده تر تولید همزمان (cogeneration) مناسب اند و اغلب به همراه یك سیستم بازیافت حرارت و یك بویلر می توانند آب داغ با دمای متوسط یا پایین به محل مورد نظر ارسال نمایند.

موتورهای احتراق جرقه ای می توانند با سوخت گازی كه سوخت تمیزی می باشد كار كنند به عنوان مثال گاز طبیعی بسیار مناسب و مقررن به صرفه است. حتی از گازهای باز یافتنی و Biogas هم می توان استفاده نمود اما به علت ارزش حرارتی پایین این گازها توان خروجی در مقایسه با موتورهای دیگر در همان سایز كاهش می یابد .همچنین حرارت گازهای خروجی درموتورهای SI كمتر از دیزل است.