موتورهای القایی تک فاز

عموماً دسته بندی موتورهای القای براساس تعداد پیچههای استاتور است که عبارتند از
موتورهای القایی تک فاز
احتمالاً بیشتر از کل انواع موتورها از موتورهای القایی AC تک فاز استفاده میشود. منطقی است که باید موتورهای دارای کمترین گرانی و هزینه نگه داری بیشتر استفاده شود. موتور القایی AC تک فاز بهترین مصداق این توصیف است. آن طور که از نام آن برمیاید این نوع از موتور تنها یک پیچه (پیچه اصلی) دارد و با یک منبع تغذیه تک فاز کار میکند. در تمام موتورهای القایی تک فاز روتور از نوع قفس سنجابی است. موتور القایی تک فاز خود راه انداز نیست. هنگامی که موتور به یک تغذیه تک فاز متصل است پیچه اصلی دارای جریانی متناوب میشود. این جریان متناوب میدان مغناطیسی ای ضربانی تولید میکند. بسبب القا روتور تحریک میشود. چون میدان مغناطیسی اصلی ضربانی است تورکی که برای چرخش موتور لازم است بوجود نمیآید و سبب ارتعاش روتور و نه چرخش آن میشود. از این رو موتور القایی تک فاز به دستگاه آغاز گری نیاز داردکه میتواندضربات آغازی را برای چرخش موتور تولید کند. دستگاه آغاز گر موتورهای القایی تک فاز اساساً پیچهای اضافی در استاتور است (پیچه کمکی) که در شکل سه نشان داده شدهاست. پیچه استارت میتواند دارای خازنهای سری ویا سوئیچ گریز از مرکز باشد. هنگامی که ولتاژ تغذیه برقرار است جریان در پیچه اصلی بسبب مقاومت پیچه اصلی ولتاژتغذیه را افت میدهد (ولتاژ به جریان تبدیل میشود). در همین حین جریان در پیچه استارت بسته به مقاومت دستگاه استارت به افزایش ولتاژ تغذیه تبدیل میشود. فعل و انفعال میان میدانهای مغناطیسی که پیچه اصلی و دستگاه استارت میسازند میدان برایندی میسازند که در جهتی گردش میکند. موتور گردش را در جهت این میدان برایند آغاز میکند. هنگامی که موتور به ۷۵درصد دور مجاز خود میرسد یک سوئیچ گریز از مرکز پیچه استارت را از مدار خارج میکند. از این لحظه به بعد موتور تک فاز میتواند تورک کافی را برای ادامه کارکرد خود نگه دارد. بجز انواع خاص دارای Capacitor start / capacitor run عموماهمه موتورهای تک فاز فقط برای کاربریهای بالای 3/4 hp استفاده میشوند. بسته به انواع تکنیکهای استارت موتورهای القایی تک فاز AC در دسته بندی ای وسیع آن گونه که در شکل زیر توصیف شده قرار دارند. موتور برق
موتور القایی AC فاز شکسته
موتور فاز شکسته همچنین به عنوان Induction start/Induction run(استارت القایی/کارکرد القایی)هم شناخته میشود که دو پیچه دارد. پیچه استارت از سیم نازکتر و تعداد دور کمتر نسبت به پیچه اصلی برای بوجود آوردن مقاومت بیشتر ساخته شدهاست. همچنین میدان پیچه استارت در زاویهای غیر از آنچه که پیچه اصلی دارد قرار میگیرد که سبب آغاز چرخش موتور میشود. پیچه اصلی که از سیم ضخیم تری ساخته شدهاست موتور را همیشه درحالت چرخش باقی نگه میدارد. تورک آغازین کم است مثلاً ۱۰۰تا ۱۷۵درصد گشتاور ارزیابی شده. موتور برای استارت جریانی زیاد طلب میکند. تقریباً ۷۰۰تا ۱۰۰۰درصد جریان ارزیابی شده. تورک بیشینه تولید شده نیز در محدوده ۲۵۰تا ۳۵۰درصد از گشتاور براوردشده میباشد.(برای مشاهده منحنی سرعت – گشتاور به شکل ۹نگاه کنید). کاربریهای خوب برای موتورهای فاز شکسته شامل سمباده (آسیاب)های کوچک، دمندهها و فنهای کوچک و دیگر دستگاههایی با نیاز به گشتاور آغازین کم با و نیاز به قدرت ۱/۲۰تا ۱/۳اسب بخار میباشد. از استفاده از این موتورها در کاربریهایی که به دورههای خاموش و روشن و گشتاور زیاد نیازدارند خود داری نمایید.