پمپ های فشاری دو طرفه ( نوع پیستونی )

در این حالت حركت پیستون موجب تخلیه آب در یك طف آن میشود ضمن اینكه درطرف دیگر پیستون ، بدون اینكه انتقالی صورت بگیرد ، آب بداخل آن كشیده میشود ، بنابراین در هر حركت پیستون،آب از مجرای خروجی به بیرون تخلیه میشود .
در این صورت ظرفیت آبدهی یك پمپ یكطرفه را میتوان با تبدیل آن به یك پمپ دوطرفه كه در آن از جابجائی مشابه سیلندر استفاده میشود ، مضاعف كرد . پمپ لوارا
هنگام بررسی عملكرد این جور پمپ هاباید به وضعیت سوپاپ ها در حالت توجه داشت ، آنچه كه جالب توجه است اینكه هر زوج از این سوپاپ ها بصورت قطری ، وضعیت یكسانی دارندیعنی هر زوج سوپاپی كه در امتداد قطری روبروی یكدیگر قرار دارند همواره یا باز هستند یا بسته .
منبع: پمپاژ