توربین های گازی

توربین های گازی بیشترین استفاده را برای سیستم های تولید همزمان در اندازه های بزرگ دارا می باشند. در سالهای اخیر تولید توان از 1تاMwe 100 بوسیله این نیروی محركه اولیه ( توربین گازی) معمول می باشد. نصب این سیستم نسبت به توربین های بخار به همراه یك بویلر فشار قوی بسیار ساده تر می باشد. این كار هم باعث كاهش هزینه و هم باعث افزایش و بهبود قابلیت اطمینان ماشینهای مدرن می شود. این دو عامل انتخاب توربین های گازی را بسیار بهینه و سودمند ساخته اند.

گازهای تحت فشار با دمای بسیاربالا (900-1200) برای راندن یكسری پره مورد استفاده قرا ر می گیرد و باعث حركت شافت موجود و سپس تولید انرژی مكانیكی می شود. در این نوع انرژی باقی مانده كه به شكل جریانهای گازی داغ می باشد می تواند تماماً یا بخشی از آن برای احتیاجات گرمایی مورد مصرف قرار گیرید. ژنراتور استمفورد

انرژی مكانیكی به اشكال زیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد:

برای تولید انرژی الكتریكی با استفاده از یك ژنراتور (در بیشتر موارد به همین صورت می باشد.)

برای راندن كمپرسورها، ( دستگاههای دمنده یا وزنده)

یك توربین گاز در دما و سرعت بالا كا رمی كند و گازهای داغ ورودی به آن باید تمیز باشند.( عاری از هر گونه ذرات معلق كه تیغه ها را فرسوده نماید) و همچنین دارای آلودگی وناخالصی كم باشد، زیرا باعث پدیده خوردگی در حین كار می شوند. بنابراین سودمند ترین سوخت اغلب گاز طبیعی می باشد.

روغن های تقطیری مانند گازوئیل نیز مناسب می باشند. سوختهای دیگر نیز اگر عاری از آلودگی وناخالصی باشند برای مصارف صنعتی Cogeneration مناسب اند و از این قبیل می توان LPG و نفتا را نام برد. PG در هر دو شكل مایع ویا حتی گازی می توان مورد بهره قرار گیرد. سوختهای زائد ( سوختهای پس ماند ) نظیر بیوگاز و land fill gas هم قابل مصرف می باشند. بشرطیكه گازهائیكه محفظه احتراق را ترك می نمایند، در دمای مورد نیاز نگه داشته شوند. بنابراین باید توجه داشت گازهای داغ كه محفظه احتراق را ترك می نمایند درحالتی كه یك سوخت با ارزش حرارتی پایین مورد استفاده قرار می گیرد، با حالتی كه سوخت گاز طبیعی می باشد، یكسان نیست و قدرت خروجی توربین را دبی جرمی گازها تعیین می كند.

گازهای پس ماند كه از توربین خارج می شود دارای دمایی بین 450 تا 550 است كه این دمای نسبتاً بالا، توربین گازی را برای تولید حرارت با كیفیت بالادر سیتم های تولید همزمان، بسیار مناسب ساخته است. نسبت حرارت به قدرت از 1.5:1 تا 3:1 ،بسته به خصوصیات توربین گاز، متغیر می باشد.
منبع: گرین پاور