پمپ های فشاری

در حقیقت یك پمپ فشاری را باید نوع گسترده تری از یك جور پمپ مكشی دانست زیرا بوسیله آن ، آب هم تحت فشار وهم تحت مكش پمپاژ میشود ،اصول كار كلی این پمپ به این صورت است كه دراین جا برخلاف پمپ مكشی ،آب تحت تأثیر فشاری كه بیشتراز فشار جو است ، قرار گرفته وآن را مجبور میكند كه از یك لوله بالا برود .
در نوع یك طرفه ،پائین آمدن پیستون موجب بسته شدن سوپاپ ورودی شده و آب را با فشار از طریق سوپاپ خروجی بیرون رانده وبه ارتفاع مورد نظر می‌رساند . پمپ لوارا
پمپ فشاری از یك سوپاپ ورودی ،یك سوپاپ خروجی ویك انگشتی یك عمله تشكیل شده است ، در نوع یكطرفه .سیكل عملكرد بایك بالا رفتن (ورود آب ) ویك حركت بسمت پائین (خروج آب) تكمیل میشود ، در حین بالا رفتن انگشتی خلاء نسبی ایجاد شده وموجب میگردد كه فشار جو آب را با زور به داخل سیلندر براند ، در این هنگام سوپاپ ورودی بازوسوپاپ خروجی بسته است ، در موقع پائین آمدن انگشتی یاكورس تخلیه آب ، پائین آمدن انگشتی موجب میشود كه سوپاپ ورودی بسته شده وآب حبس شده در داخل سیلندر با فشار ازطریق سوپاپ خروجی كه اینك گشوده شد به خارج رانده شود .
یك جور پمپ فشاری دیگر كه علاوه بر سوپاپ های ورودی وخروج آب به یك سوپاپ اضافی درداخل پیستون خود مجهز می باشد .
در اینجا پیستون درداخل سیلندر بسته كار كرده ودسته پیستون از میان یك كاسه نمد بخارج راه می یابد . مزیت این پمپ در آن است كه آب از طریق دریچه ورودی وارد پمپ شده وپس از گذشتن از سوپاپ روی پیستون ، بلاانقطاع از دریچه خروجی تخلیه می شود .
اكنون فرض كنیم ، داخل سیلندر پر از هوا بوده ومیخواهیم پمپ را بكار اندازیم ، دراین صورت ، هوای داخل سیلندر . در اولین حركت پیستون بطرف پائین ، از قسمت زیرین به محفظه بالای آن منتقل می شود ، در حركت بعدی پیستون كه بطرف بالا صورت می گیرد ، خلاء نسبی ایجاد شده ووجود فشار جو باعث كشش آب بداخل سیلندر میگردد، در حركت بعدی یاسوم پیستون بطرف پائین ،آب حبس شده در زیر سیلندر بطرف بالای آن منتقل میگردد و در حركت چهارم یا بطرف بالای پیستون ، تخلیه می شود .
وقتی راه اندازی اولیه خاتمه یافته وعمل كرد پمپ بصورت كامل آغاز شد ، سیكل عملكرد دردوحركت پیستون كه یكی بطرف پائین ودیگری بطرف بالا میباشدخلاصه می گردد، حركت بطرف پائین پیستون ،كورس انتقال وحركت بالای آن كورس تخلیه نامیده میشود، وقتی پیستون بطرف پائین حركت میكند، آب از میان سوپاپ موجود درروی پیستون عبور كرده وبه قسمت بالائی راه مییابد ، وقتی كه پیستون بطف بالا می رود آب موجود در بالای پیستون از طریق دریچه خروجی تخلیه شده ودر همین هنگام بالا رفتن پیستون باعث دخول آب یه محفظه زیرین سیلندر می شود .
منبع: پمپپاژ